TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAK SİTESİ

Edebiyat'a dair her şey alikaramanhoca.com 'da

Üyelik Girişi
KAHRAMAN KADINLARIMIZ
TÜRK BASINININ TARİHSEL GELİŞİMİ
EDEBİYAT KONU ANLATIM VE SORU ÇÖZÜM VİDEOLARI
TYT-AYT ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
SINIFLARA GÖRE DERS NOTLARI
TÜRKÇE (DİL VE ANLAM BİLGİSİ)

12. EDEBİYAT I.DÖNEM II.YAZILI(TEST) CEVAPLARI

ADI-SOYADI

NO

SINIF

TARİH

ALDIĞI NOT

 

 

 

 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi Garip Akımı’nın özelliklerinden biri değildir?

A)    Gülmece ve ince yergi şiirin temel öğesi olmuştur.

B)    Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir.

C)    Konuşma dilinden ayrı bir dil kullanmışlardır.

D)    Esin kaynağı olarak Batı’yı almışlardır.

E)    Ölçü, kafiye, sanatlı söyleyiş gibi gelenekleri dışlamışlardır.

 

2. Necip Fazıl Kısakürek aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermemiştir?

A) Anı         B) Şiir         C) Tiyatro      D) Makale     E) Roman

 

3. Grubun şiire en sadık şahsiyeti oldu. Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman adlı kitaplarında şiirlerini toplayan sanatçı, hikâyeler de yazmıştır.

Yukarıda adı geçen sanatçı kimdir?

A) Vasfi Mahir Kocatürk             

B) Yaşar Nabi Nayır

C) Muammer Lütfi Bahşi             

D) Cevdet Kudret Solok

E) Ziya Osman Saba

 

4. Nazım Hikmet aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermemiştir?

A) Anı        B) Şiir        C) Tiyatro      D) Masal       E) Roman

 

5.           

  • Hisarcılar
  • Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
  • Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
  • Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

Yukarıda verilen şiir hareketlerine dâhil olmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar     

B) Abdülhak Şinasi Hisar

C) İlhan Geçer                         

D) Ahmet Kutsi Tecer

E) Rıfat Ilgaz

 

6. Toplumcu şiir geleneğinin edebiyatımızda 1920- 1960 yılları arasında görülen özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur.

A)    Sembolist estetiğin etkisinde kalmışlardır.

B)    Geniş kitlelere seslenme, onları harekete geçirmek amacı ağır basar.

C)    Anlatımda hitabet üslubu özellikleri görülür.

D)    Serbest nazım olanaklarından yararlanmışlardır.

E)    Emek, sömürü, başkaldırı gibi kavramları işlemişlerdir.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?

A)      Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.

B)      Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır.

C)      Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve sübjektiftir.

D)      1930″a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu tarihten sonra toplumcu gerçekçi bir çizgiye yönelir.

E)      Anadolu insanının sorunları eserlerde işlenir.

 

8. O bir “şiir ihtilalcisi”dir, edebiyat yapma hünerine karşıdır. Anlatımı lirik ve durudur. Her türlü mekanik ahenkle bağını koparmıştır. Gündelik yaşamı şiirin çıkış noktası yapmıştır.

Yukarıda tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Cahit Sıtkı Tarancı         

B)   Fazıl Hüsnü Dağlarca

C)   Orhan Seyfi Orhon          

D)   Orhan Veli Kanık

E)   Ece Ayhan

 

9. Aşağıda verilen eserlerden hangisi Garip akımı sanatçılarına ait değildir?

A) Telgrafhane 

B) Vazgeçemediğim 

C) Yayla Dumanı

D) Rahatı Kaçan Ağaç   

E) Karga ile Tilki

 

10.    

              I.        Semaver

             II.        Son Kuşlar

            III.        Sarnıç

           IV.        Şahmerdan

            V.        Sonsuzluk Kervanı

Numaralandırılmış eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?

A) V            B) IV            C) III             D) II            E) I

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde çıkarılan edebi dergilerden biri değildir?

A) Büyü Doğu      B) Ağaç     C) Garip     D) Hisar     E) Mavi

 

12. Dil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dizelerden hangisinin Cumhuriyet Dönemine ait olduğu söylenebilir?

A)  Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkid ne bilir          

      Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç sâ'at

B)  Leblerin mecruh olur dendân-ı sîn-i buseden      

      Lâlin öptürmek bu haletle muhal olmuş sana

C)  Tahammül mülkünü yıktın Hülâgû Han mısın kâfir

      Aman dünyayı yaktın âteş-i sûzan mısın kâfir

D)  Sülfür inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı ayna

      Ayna pusluydu bunca yıl nice sır taşımaktan

E)  Senin hüsnün benim aşkım senin çevrin benim sabrım

      Demâdem artar eksilmez tükenmez bî-nihayettir

 

13.          I.  Rüyan, pınarlarda buğulanan nur

                II. Sevgin, sırma sırma dökülen şafak

                III. Senin için ekin öpüyor yağmur

                IV. Senin'çin tarlada büyüyor başak

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. ve III. dizeler birbirleriyle tam uyaklıdır.

B) I. ve III. dizeler ile II. ve IV. dizeler arasında çapraz uyak vardır.

C) Dize sonlarında redif yoktur.

D) Ölçüyü tutturmak için ünlü düşmesine başvurulmuştur.

E) Dizelerin tümü 4+4+3 duraklıdır

 

14.          Yar sana,

Çağlar sular yarsana,

Çünkü Ferhat’ım dersin,

Bulunmaz mı yar sana?

Bu dörtlükte hangi söz sanatları vardır?

A)   Hüsn-i talil – tecahül-i arif    B)   Mecaz-ı mürsel – kinaye

C)   Telmih – teşhis                    D)   İstifham - Teşhis

                           E)   Cinas - Telmih

 

15. Dergâh dergisinde çıkan şiirleriyle edebiyata atılan sanatçı, eleştiri, günlük ve özellikle deneme türünde yazdıklarıyla ünlüdür. Dilimizin yabancı sözcüklerden arınması yolunda büyük çaba harcamış ve yeni bir nesir biçiminin doğmasına önayak olmuştur. “Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Sözden Söze...” başlıca yapıtlarıdır.

Yukarıda tanıtılan ünlü denemecimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) M. Fuat Köprülü      B) Falih Rıfkı Atay     C) Nurullah Ataç                  D) Ahmet Rasim          E) Zeki Ömer Defne

 

16. Aşağıda verilen eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Ömrümde Sükût – Cahit Sıtkı Tarancı

B) Sonsuzluk Kervanı – Necip Fazıl Kısakürek

C) Sevdalı Bulut – Nazım Hikmet Ran

D) Koçyiğit Köroğlu – Ahmet Muhip Dıranas

E) Okuruma Mektuplar – Nurullah Ataç

 

17. Yedi Meşaleciler’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Edebiyatta taklitten kaçınılmalı, daima yenilik, içtenlik, canlılık aranmalıdır.

B)    Batılı ilkelerle sanat yapılmalı, geleneksel temalar yerine yeni temalar bulunmalıdır.

C)    Şiirde konu zenginliği sağlamak için hayalden yararlanılmalıdır.

D)    Çarpıcı imge ve benzetmelerle zenginleştirdikleri şiirleri, ustalıkla yapılmış birer tablo değeri taşır.

E)    Parnasizm’in etkisinde kalmışlardır.

 

18. 20. yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkan bu akımın sanatçıları, şiirde temel öğelerin cesaret, isyan ve cüret olduğunu savunmuşlardır. Edebiyatın durgun değil hareketli, barışçıl değil kavgacıl olmasını istemişlerdir. Savaşı övmüşler ve geçmişi kötülemişlerdir. Türk Edebiyatında Nazım Hikmet bu akımın en önemli temsilcisidir.

Yukarıda verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sembolizm               

B) Fütürizm               

C) Parnasizm

D) Sürrealizm              

E) Egzistansiyalizm

 

19. Önceleri âşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazdı. 1940'lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı araştırmalarına yöneldi. En önemli şiiri “Bu Vatan Kimin?” adlı eseridir.

Yukarıda özellikleri verilen sanatçı hangisidir?

A) Arif Nihat Asya                              

B) Orhan Şaik Gökyay

C) Behçet Kemal Çağlar                 

D) Zeki Ömer Defne

E) Mithat Cemal Kuntay

 

20. Halk şiiri biçim özellikleriyle şiirler yazmıştır. Atatürk’e ve cumhuriyete olan sevgisini anlatmıştır. “Ankaralı Âşık Ömer” takma adıyla şiirler de yazmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen sanatçı hangisidir?

A) Ahmet Muhip Dıranas                 

B) Zeki Ömer Defne

C) Ömer Bedrettin Uşaklı                

D) Kemalettin Kamu

E) Behçet Kemal Çağlar

 

21. Aşağıdakilerden hangisi “Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir” akımının özelliklerinden değildir?

A)    Milliyetçi bir yapısının olması nedeniyle Türk diline büyük önem verilmiştir.

B)    Yabancı dillerin dil kuralları terk edilmiştir.

C)    Yabancı sözcükler yerine mümkün olduğunda Türkçe karşılıkları kullanılmıştır.

D)    Aruz vezni kullanılmıştır.

E)    Millî konulara yer verilmiştir, millî hisler ön plândadır.

 

22. Aşağıda verilen eserlerden hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar’a ait değildir?

A) Sahnenin Dışındakiler

B) Yaz Yağmuru

C) Şiir Üzerine Düşünceler

D) Beş Şehir

E) Yahya Kemal

 

 

23. Şiirimiz onunla tanışıncaya dek sokağa, sokaktaki insanın diline kapalıydı. Diğer bir deyişle toplumun alt kesimlerinde kullanılan, “bayağı” sözcükleri, şiirlerde kullanmak tabuları yıkmaktı. O ve onun yolundan yürüyen şairler bu tabuyu yıktılar, kalıpları kırdılar. Kafiye ve ölçüyü gereksiz görüp günümüz şiirinin temellerini attılar.

Paragrafta sözü edilen şair ve temsil ettiği akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Veli – Garip

B) Orhan Seyfi – Beş Hececiler

C) Cevdet Kudret – Yedi Meşaleciler

D) Attila İlhan – Maviciler

E) Turgut Uyar – İkinci Yeniciler

 

24. Vatan sevgisini, aşk, gurbet ve doğa sevgisini işlediği şiirleriyle tanınır. “Bingöl Çobanları” adlı pastoral şiiri oldukça ünlüdür.

Yukarıda özellikleri verilen sanatçı hangisidir?

A) Ahmet Muhip Dıranas                  B) Zeki Ömer Defne

C) Ömer Bedrettin Uşaklı                 D) Behçet Kemal Çağlar

E) Kemalettin Kamu

 

25.          Limanda sıra bekleyen gemilerin arasında

                İnsanlar hayat mücadelesinde

                Adamlar, kadınlar, çocuklar

                Ellerinde yemek çıkınları

                Rejiye giden işçi kızlar

Bu dizeler Orhan Veli’nin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisine örnek gösterilemez?

A)    Ölçü ve kafiyeye önem vermemesine

B)    Toplumsal sorunlara değinmesine

C)    Çevre gözlemlerine yer vermesine

D)    Edebi sanatlara yer vermemesine

E)    Dili olabildiğinde yalınlaştırmasına

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSLAMİ DÖNEM İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ
TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ