TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAK SİTESİ

Edebiyat'a dair her şey alikaramanhoca.com 'da

Üyelik Girişi
KAHRAMAN KADINLARIMIZ
TÜRK BASINININ TARİHSEL GELİŞİMİ
EDEBİYAT KONU ANLATIM VE SORU ÇÖZÜM VİDEOLARI
TYT-AYT ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
SINIFLARA GÖRE DERS NOTLARI
TÜRKÇE (DİL VE ANLAM BİLGİSİ)

2020 EDEBİYAT (AYT)

2020 AYT EDEBİYAT

Vermez selâm o serv-i hırâmân gelir geçer

Yollarda ömr-i âşık-ı nâlân gelir geçer

7. Bu beyitte altı çizili sözle yapılan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)     İstiare                  B)Tevriye            C)Mecazımürsel              D)Teşhis              E) İntak

CEVAP: A

Zannetme ki güldür, ne de lâle,

Âteş doludur, tutma yanarsın

Karşında şu gülgûn piyâle!

İçmişti Fuzûlî bu alevden,

Düşmüştü bu iksir ile Mecnun

Şi’rin sana anlattığı hâle

8. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)     Divan şiirinin benzetme ögelerinden yararlanıldığı

B)      İçerik açısından epik şiir nitelikleri taşıdığı

C)      Deneyimlerin eğretileme yoluyla aktarıldığı

D)     Ahenk sağlamak amacıyla iç kafiyeye başvurulduğu

E)      Telmih aracılığıyla kurmaca ve gerçek kişiliklere yer verildiği

CEVAP: B

 

 

Benim yârim bana küsmüş

Zülfünü gerdana düzmüş

Muhabbeti benden kesmiş

Sevilmeyi sevilmeyi

Çağır Karac'oğlan çağır

Taş düştüğü yerde ağır

Yiğit sevdiğinden soğur

Sarılmayı sarılmayı

9. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)     Birden fazla kafiye çeşidi içerdiği

B)      İçeriğinin koşma ile benzerlik taşıdığı

C)      8’li hece ölçüsü ile kaleme alındığı

D)     Çapraz kafiye düzeniyle yazıldığı

E)      İrsalimesel sanatına yer verildiği

CEVAP: D

 

Denizde balığa rızkın virürsün

Hakîm-ü razık-u-rahman Hudâyâ

Bu cümle mahlûkatun rızkı senden

Kılursun daima ihsan Hudâyâ

Kimisi renc ile daim iniler

Kiminin derdine derman Hudâyâ

Kimisi ağlamakdan gözsüz olmuş

Gice gündüz işi efgan Hudâyâ

10. Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Mübalağa sanatına başvurulduğu

B) Naat türüne örnek olduğu

C) İlahi ile konu olarak benzeştiği

D) Kafiye ve redifin kullanıldığı

E) Tezat sanatına yer verildiği

CEVAP: B

 


Eser Adı

I. Divân-ı Hikmet

II. Muhakemetü’l Lugateyn

III. Atabetü'l Hakayık

IV. Dede Korkut Kitabı

V. Divânu Lugâti’t-Türk

                               Eser Özelliği

  • Ahmet Yesevi ve dervişleri tarafından öne çıkarılan bir türe ait şiirlerintoplandığı eser olarak bilinir.
  • Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan bu eser, Türkçe-Arapça sözlük niteliğindedir.
  • Birçok hikâyeden oluşan bu eser, Oğuzların sosyokültürel hayatını kurgusal bir anlatımla ele alır.

11. Yukarıdaki eser adları ile özellikleri eşleştirildiğinde hangi iki eser adı dışta kalır?

A) I ve II                    B)  I ve IV            C) II ve III            D)  III ve V         
E) IV ve V

CEVAP: C


Edeblü ol cân isen

Hakk'ı bil insan isen

Müştâk-ı Sultân isen

Var edeb öğren edeb

12. Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nutuk             B) Devriye          C) Şathiye           D) Güzelleme                   E) Münacaat

CEVAP: A

 

13. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biridir?

A) Cengiz Han Destanı                        B) Köroğlu Destanı         
C) Satuk Buğra Han Destanı                D) Danişmend Gazi Destanı                 
E) Bozkurt Destanı

CEVAP: E

 

Bâtıl isteyü hakdan ayrıldum

Boynuz umdum kulakdan ayrıldum

Ne yüküm bir nefes giderici var

Ne biraz çekmeğine yarıcı var

Ger tonuzlara olmaya buyruk

Âh gitti kulağ ile kuyruk

14. Bu beyitler aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır?

A) Harnâme                       B) Şikâyetnâme               C) Mantıku’t-Tayr          
D) İskendernâme                E) Sihâm-ı Kaza

CEVAP: A

 

15. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen terimle uyuşmamaktadır?

A) Bir kimseyi yermek amacıyla abartılı bir üslup kullanılarak yazılan şiirlere denir. (Hicviye)

B) Dört dizeden oluşan bu nazım şekli yalnızca Türk edebiyatında görülür. (Tuyuğ)

C) Ahenk sağlamak amacıyla bir gazelin her dizesine kısa bir dize eklenerek oluşturulan nazım şeklidir.  (Müstezat)

D) Hemen hemen her kasidede yer alan bu bölümde şairler kendilerini ve şiirlerini mübalağalı bir şekilde

överler. (Fahriye)

E)Her beytinin dizeleri kendi arasında kafiyeli olan bu nazım şekli, divan edebiyatının en uzun nazım

şeklidir. (Murabba)

CEVAP: E

 

----, Kanuni’ye sunduğu şiirlerle onun himayesini kazanmıştır. Padişahın ölümü üzerine edebiyatımızın en güzel mersiyelerinden birini yazmıştır. Şairler sultanı olarak tanınan şair, gazellerindeki güçlü ifade kudretiyle dikkati çeker.

16. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hayâlî              B) Taşlıcalı           C) Yahyâ Fuzûlî           D) Bâkî       E) Necâtî

CEVAP: D

 

Divan şiirinde "hikemî tarz"ın kurucusu kabul edilen şair, sosyal ve siyasal huzursuzlukların yaşandığı XVII. yüzyılda yetişmiştir. Gerek döneminin gerekse kendi mizacının etkisiyle, hikmet ve darbımesel ağırlıklı şiirler yazmıştır. Şiirlerinde duygu, hayal ve kelime oyunlarından çok, tecrübeli bir devlet adamının sosyal eleştirileri ve yol gösterici öğütleri yer alır.

 17. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Neşâtî             B) Şeyhülislam Yahyâ                    C) Nef’î                              D) Nâilî                                 E)Nâbî

CEVAP:E

 

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde Felâtun Bey ile Râkım Efendi adlı eserde de dile getirilen dönemin yaygın sosyal sorunu eleştirilmektedir?

A) Ey vatan ver elini bir sıkayım!

Elimizden gidiyorsun adiyö...

Çeşm-i şefkat ile baktıkça sana

Beni mahzun ediyorsun adiyö.

 

B)Yorgan döşek demez satar

Tiyatroda loca tutar

Gider evde yerde yatar

Şık beylerde olan hâlet

Kabul olunmaz rezalet

 

C)Hür olmak ister isen olma cihanın

Zevkinde safasında gamında kederinde

Canan gide rindan dağıla mey ola rîzan

Böyle gecenin hayr umulur mu seherinde

 

D)En ummadığın keşfeder esrar-ı derunun

Sen herkesi kör âlemi sersem mi sanırsın

Bir gün gelecek sen de perişan olacaksın

Ey gonca bu cemiyyeti her-dem mi sanırsın

 

E)Bir damla inciydi kirpiklerinde,

Aşkın ıztırabla dolu rüyası

Bir başka güzellik var kederinde

Bir başka âlem ki ruhunun yası,

Sessiz incileşir kirpiklerinde.

CEVAP: B

 

 

Servetifünun Dönemi'nin az tercih edilen türleri hakkında bir çalışma yapmak öteden beri aklımdaydı. Dönem ve sanatçılarına dair tüm çalışmalarda şiir, roman, öykü üçlüsünün mutlak hâkimiyetine karşı ben araştırmamı sadece öteki türler üzerine yaptım. Yine de Servetifünun şair ve yazarlarınca yazılan tüm şiir, roman ve öykü kitaplarını da okudum. Aslında Recaizâde'nin ve Abdülhak Hamit'in sağladığı hazırlığı, o edebî etkiyi dikkate almam ve onları okuyarak başlamam gerekirdi ancak bunun için yeterli zamanım yoktu. Bir araştırmacı olarak kabul etmeliyim ki Servetifünun Dönemi'nin portresi, bu iki sanatçının eserlerini okumadığım ve değerlendiremediğim için biraz eksik kaldı. Sonuçta çalışmamda Servetifünun'un şimdiye değin pek çizilmemiş bir edebî türler portresini çizdim. Servetifünun'dan şiir, roman ve öyküyü çıkardığınızda geriye ne kalır sorusuna yanıt aradım.

19. Bu parçada söz edilen araştırmacı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Rübab-ı Şikeste ve Kırık Hayatlar'ı çalışmasına katmamış fakat okumuştur.

B) Tanzimat’ın II. dönemi ile Servetifünun arasında bir geçiş olduğunu düşünür.

C) Talim-i Edebiyat, Çok Bilen Çok Yanılır ve Sahra adlı eserleri okumuştur.

D) Kırk Yıl, Saray ve Ötesi, Kavgalarım adlı eserleri değerlendirmiştir.

E) Hüseyin Cahit, çalışmasında yer verdiği sanatçılardandır.

Ahmet Haşim ve Orhan Veli’nin şiir anlayışlarına dair çalışma yapan bir öğrenci, iki şair arasında kurgusal bir karşılaşma tasarlar. Bu karşılaşmada iki şair, şiir üzerine hayali bir tartışmaya girişir.

 CEVAP:C

 

20.  Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek bir diyalogdan alınmıştır?

A)     A. Haşim: Azizim nazımdan ritim ve şekli atarsanız geriye bir şey kalmaz!

O. Veli: Anlam kalır, doğal bir söyleyiş kalır ki mirim, gerçek şiir de budur!

 

B)      O. Veli: Mana kadar müzikaliteye önem verseydiniz şiiriniz daha iyi olurdu!

A. Haşim: Şiirde yalınlık aradım ben; süs ve gösteriş değil efendim!

 

C)      O. Veli: Divan nazmının şekillerini, serbest müstezata kurban edemezsiniz!

A. Haşim: Halk şiirinin imkânları ve hece iyi bir şiir yaratmak için yeterlidir!

 

D)     O. Veli: Şiirimi parnasyen biçimcilikle değil sembollerle ördüm bendeniz!

A. Haşim: Saf şiirin peşinde koşarken şiir kuşunu öldürdünüz siz!

 

E)      A. Haşim: Muhterem, nazmı belirsizliğe ve anlaşılmazlığa hapsettiniz!

O. Veli: Hayır efendim, söz dizimini değiştirirken şiiri yeniden icat ettik!

CEVAP: A

 

XIX. yüzyılın sonlarına doğru Türk şiiri millî kaygıların öne çıktığı yeni bir zeminde yol alır. Aynı süreçte ---- milliyetçi bir çıkış yaparak döneminin bireyci ve biçimci şiir anlayışına tarihî ve romantik bir alternatif geliştirir. Hemen sonrasında Genç Kalemler hareketi içerisinde şiir ve millî şuuru birleştiren, II. Meşrutiyet Dönemi boyunca egemen olacak biçim ve içerik anlayışının temellerini Türkçü bir düşünsel tutumla atan ---- kendini gösterir. Bu arada Servetifünun şiirinin öncülerinden biri olan ve parnasizmden etkilenerek yazdığı bireysel şiirlerin ardından sosyal konulara ilgi duyan ----   başlangıçtaki sanat anlayışından oldukça uzaklaşarak toplumsal faydacı bir çizgiye varır. Bu dönemde kendine özgü bireysel tutumuyla ortaya çıkan ---- dışındaki Fecriaticiler de millî zemine geçip toplumcu bir hassasiyetin ağır bastığı, şiirselliğin millî şuur ve kaygıların gerisinde kaldığı bir görüş benimser.

21. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki şairlerden hangisi getirilemez?

A) Tevfik Fikret                B) Mehmet Emin Yurdakul                         C) Ziya Gökalp

D) Mehmet Akif Ersoy E) Ahmet Haşim

CEVAP: D

Beyazıt Havuzu’nun kenarındaki kanepelerden birine oturmuş, sizi bekliyorum. Yaşını almış bir adamın yirmi yaşındaki çocuk kederlerini, sevinçlerini yaşaması ne demektir, diye düşünüyorum: Belki bir geç olma hadisesi... Belki de bir çeşit hazları, kederleri, çocuklukları uzatma temayülü... Ama bu uzayan yaz, kışın gelmeyeceğine alamet değil. Kış müthiş olacak, kar yolları kapayacak, bembeyaz ovada ölülük uzayıp gidecek… Sizi bekliyorum. Sizi göreceğim, içimde bir şey koşacak. Siz görmeden geçeceksiniz. Ben kederle sevinci duyup dalacağım istediğim âleme. Dünyayı yeniden kederlerle kuracağım. Sonra çarşılardan çarşılara, insan sesleri arasında, her şeyi sizinle kurulmuş bir şehirde dolaşacağım. Herkes geçti, siz geçmediniz. Yüzünüzü göremedim. Bayramım, çocukluk bayramım salıncaksız geçmiş gibi gözüme yaş doldu.

 22. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Öykü kişisinin hayal kırıklığından bahsedildiği

B) Anlatımda yer yer betimlemelere başvurulduğu

C) Düşüncelerin, bilinç akışı tekniğiyle aktarıldığı

D) Gerçekle hayalin iç içe geçtiği bir anlatıma sahip olduğu

E) Durum hikâyesine özgü nitelikler taşıdığı

CEVAP: C

 

23. Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirine örnek olarak gösterilemez?

A) Deli eder insanı bu dünya;

Bu gece, bu yıldızlar, bu koku,

Bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç.

 

B)Bir misafirliğe gitsem

Bana temiz bir yatak yapsalar

Her şeyi, adımı bile unutup

Uyusam...

 

C)Kuşçu amca!

Bizim kuşumuz da var,

Ağacımız da.

Sen bize bulut ver sade

Yüz paralık.

 

D)Ona bir kitap vereceğim

Rahatını kaçırmak için

Bir öğrenegörsün aşkı

Ağacı o vakit seyredin.

 

E)İkiz hayaletler gibi yürüdük

Puslu aydınlıkta o bahar günü

Gece, bir tepeden seyrettik, büyük

Yıldızların suya döküldüğünü.

 CEVAP: E

 

 ---- akımında yüreğimize kitap sayfalarından ulaşılmak istenir. Bize duyurulan her heyecanın eski, çok eski bir yazardan yapılan alıntıyla doğrulanması gerekiyor gibidir. ---- akımında ise doğrudan doğruya yüreğimize, yücelik duygumuza seslenilir. İşte aradaki büyük fark bence budur.

24. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Klasisizm - Romantizm

B) Realizm - Romantizm

C) Realizm - Sembolizm

D) Natüralizm - Sembolizm

E) Klasisizm - Natüralizm

CEVAP: A


Yorumlar - Yorum Yaz
İSLAMİ DÖNEM İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ
TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ